PN-EN ISO 9001:2009 nr 105505/C/1
Nie tylko nauka
>> Jesteś w: Strona główna > Uczelnia > Chór Uczelni
Notatnik Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

 

Zespół Artystyczny Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej

imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Tota Anima

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. A. Hlonda realizując humanistyczny model kształcenia akademickiego, jako jedna  z nielicznych uczelni pedagogicznych, podjęła zadanie wzbogacania procesu kształcenia pedagogów i nauczycieli skierowane na indywidualność studentów, rozwijanie ich zdolności, aspiracji, zainteresowań promuzycznych. Ukazując zatem możliwości rozwoju nie tylko głosu jako narzędzia pracy przyszłego nauczyciela – w świetle nowocześnie pojmowanej pedagogiki twórczego współdziałania – Uczelnia wspomaga rozwój studentek i studentów, ich aktywność twórczą i kreatywność. Ze względu na zaangażowanie w pracę artystyczną Chóru przedstawicieli różnych środowisk artystycznych – aktorów, choreografów, tancerzy, jego aktywność wspomagał także działający przy Chórze Zespół Artystyczny Górnośląskiej WSP. Wiodące jednak znaczenie w przedsięwzięciach kulturalnych miał Chór składający się ze studentek studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczek studiów podyplomowych. Gościnnie, ale i czasowo wokal Chóru uzupełniany był głosami męskimi.

Chór Akademicki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała A. Hlonda w Mysłowicach rozpoczął swoją działalność w 2000 roku. Grupowe zajęcia wokalne stworzyły studentom warunki rozszerzenia kompetencji w zakresie zbiorowego kształcenia głosu. Funkcjonowanie zespołu stało się ważną ofertą edukacyjną dla środowiska akademickiego. Stanowiąc zatem społeczność artystyczną Uczelni, Chór stwarzał nie tylko warunki do rozwijania indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, ale dawał również konieczną podstawę do kształtowania kontaktów rówieśniczych i interpersonalnych relacji akademickich.

Od chwili debiutu zespół znajdował się pod stałą opieką merytoryczną i metodyczną mgr Jolanty Woszczyckiej-Kempny, jako dyrektora artystycznego, co trwało do czerwca 2010 roku. Uświetniając wielokrotnie uroczystości uczelniane jak również imprezy okolicznościowe w najbliższym środowisku, od 2001 roku Chór i zespół artystyczny przygotowywał chórzystki do udziału w amatorskim ruchu artystycznym, stając się ambasadorem kultury studenckiej. Aspirując do miana reprezentacyjnego zespołu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej  im. Kard. Augusta Hlonda, od 2002 roku promował Uczelnię pod nazwą „Tota Anima”, a później pod nazwą „Tota Anima Cantate”.  Prężny rozwój chóru i zespołu artystycznego możliwy był dzięki mecenatowi Założycielki Uczelni dr Urszuli Kontny, oraz J.M. Rektora prof. nadzw. dr. Mirosława Wójcika  - współtwórcy zespołu, wieloletniego i permanentnego promotora tej artystycznej działalności.

Afiliowane przez władze Uczelni muzyczne projekty artystyczne, realizowane pod kierunkiem mgr Jolanty Woszczyckiej-Kempny, a od września 2010 roku pod kierunkiem dyrektora artystycznego Górnośląskiej WSP dr. hab. Wacława Golonki, zyskały żywe zainteresowanie w środowisku nie tylko lokalnym, ale także regionalnym, ogólnopolskim i w międzynarodowej przestrzeni artystycznej. Na rzecz rodzimej Uczelni Chór uczestniczył w uroczystościach akademickich, konferencjach, sympozjach, nadając tym wydarzeniom stosowną oprawę artystyczną. Koncertował w odpowiedzi na zaproszenia innych podmiotów edukacji
i kultury, takich jak: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Chorzowie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Biblioteka Śląska w Katowicach, Regionalny Ośrodek Metodyczny WOM w Katowicach. Chór koncertował również od lat w licznych świątyniach, instytucjach
i domach kultury na Śląsku i w kraju. Wyjątkową rangę artystyczną prezentacjom Chóru Górnośląskiej WSP nadawały wystawienia w renomowanych salach koncertowych w Polsce i poza granicami kraju, a pośród nich w: Filharmonii Śląskiej, Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Kaliningradzkiej oraz w sali teatru królewskiego na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dążenie do profesjonalizmu w sztuce śpiewu chóralnego wyznaczało nowe, ambitne plany koncertowe i fonograficzne działalności artystycznej chóru akademickiego „Tota Anima Cantate”. Aspiracje repertuarowe będące w zasięgu wykonawczym zespołu, koncentrowały się na promocji dzieł muzycznych wiążących atmosferę kompozycji klasycznych i muzyki współczesnej. Działalność Chóru dokumentują następujące, wybrane wydarzenia artystyczne:

 • 13 grudnia 2002 r. prezentacja w Filharmonii Śląskiej prawykonania dzieła: „Wszystko ma swój czas” wg Księgi Eklezjasty w tłum. Cz. Miłosza

 • 21 grudnia 2005 r. – oratorium „Omnia Nuda et Aperta” do poematu Jana Pawła II Tryptyk Rzymski (bezpośrednia transmisja telewizyjna TV Puls oraz wielokrotne retransmisje dzieła przez tę stację)

 • 19 grudnia 2005 r. – widowisko muzyczno-baletowe   „Dezyderata” (Rejestracja i wielokrotne emisje dzieła w TV Puls)

 • 15 grudnia 2006 r. -  Kantata Piekarska

 • 28 sierpnia 2008 r. – oratorium „Symfonia Łez” (Rejestracja i wielokrotne emisje dzieła przez TV EDUSAT)

 • 29 listopad 2009 r.  – „Stabat Mater” – G. B. Pergolesi,

 • a także liczne koncerty prezentujące „Stabat Mater” w świątyniach województwa śląskiego, w kościołach miast: Chorzowa, Mysłowic i Katowic, mające charakter dynamicznej trasy koncertowej, realizowanej w roku akademickim 2010/2011.

Na uwagę zasługuje wieloletnia współpraca chóru z artystami scen śląskich i krakowskich: Bernardem Krawczykiem, Teresą Kałudą, Krzysztofem Misiurkiewiczem, Andrzejem Warcabą, Maciejem Gallasem, Joanną Figurą, Katarzyną Skulską, Jolantą Dańczyk, Mariolą Płazak-Ścibich, Barbarą Markiewicz, Magdaleną Spytek, Bogdanem Kurowskim, Andrzejem Dołęgą, Anną Siwczyk, Sylwią Kubacką. Są wśród nich znakomici aktorzy, śpiewacy, choreografowie i tancerze scen operowych i teatrów muzycznych. Warto podkreślić, że wystawienia artystyczne chóru wzbogacił także swoim talentem znakomity rosyjski artysta baletu Jurij Stesew. Pierwszoplanową osobowością artystyczną Górnośląskiej WSP, od lat związaną i zaprzyjaźnioną z chórem oraz z J.M. Rektorem prof. nadzw. dr. Mirosławem Wójcikiem jest Maestro Bernard Krawczyk, jasno świecąca w Panteonie gwiazd teatru i filmu osoba, która sztukę – i tę klasyczną i tę współczesną – podniosła do rangi wysublimowanych wartości ogólnospołecznych.

Intensywna działalność koncertowa chóru „Tota Anima Cantate” wiązała się także z odpowiedzialną pracą organizatorską, której przewodziła od lat mgr Marzena Maria Dolniak, będąca także konferansjerem koncertów wespół z Marcinem Kapralem – przewodniczącym Samorządu Studentów Górnośląskiej WSP. Muzyczne projekty artystyczne realizowane w okresie minionych lat działalności Chóru, dzięki uznaniu władz Górnośląskiej WSP doczekały się utrwalenia na nośnikach elektronicznych (CD, DVD, VHS) zyskując żywe zainteresowanie nie tylko w środowisku lokalnym, ale i w szerszym społecznym oraz artystycznym:

 • Rok 2002 „Wszystko ma swój czas” wg Księgi Eklezjasty, recytacja Andrzej Warcaba (500 szt. CD)

 • Rok 2004 oratorium „Omnia Nuda Et Aperta” do poematu Tryptyk Rzymski Jana Pawła II, recytacja – Bernard Krawczyk – album dwupłytowy (1 000 szt. CD)

 • Rok 2010 oratorium „Omnia Nuda Et Aperta” do poematu Tryptyk Rzymski Jana Pawła II, recytacja – Bernard Krawczyk – album dwupłytowy (200 szt. CD)

Oba dzieła zostały zarejestrowane na płytach DVD przez platformy cyfrowe POLSAT - TV PULS (VHS) i EDU SAT (DVD).

Dla nadania rangi projektom fonograficznym zwrócono się do prof. nadzw. dr hab. Jadwigi Uchyły-Zroski (Instytut Muzyki U. Śl. w Cieszynie), o sporządzenie ich recenzji, które zostały opublikowane w latach 2003 i 2004 w „Nauczycielu i Szkole.”

Podstawowy skład artystyczny chóru i zespołu artystycznego „Tota Anima Cantate” tworzyli:

 • mgr Jolanta Woszczycka-Kempny – dyrektor artystyczny w latach 2000-2010

 • dr hab. Wacław Golonka – dyrektor artystyczny, I dyrygent

 • mgr Joanna Figura – społeczny zastępca dyrektora artystycznego, II dyrygent

 • Bernard Krawczyk – recytacje i słowo wiążące

 • mgr Katarzyna Skulska – I głos solowy, sopran

 • mgr Marzena Maria Dolniak – impresario

 • mgr Marzena Maria Dolniak, Marcin Kapral – konferansjerzy, prowadzenie koncertów

 • dr Dorota Luber – koordynacja artystyczna

Od lutego 2013 rozpoczął się nowy rozdział działalności artystycznej Górnośląskiej WSP spowodowany przeformułowaniem chóru Tota Anima Cantate w Zespół Artystyczny Tota Anima. Zrezygnowano z nazwy chór z powodów znacznego poszerzenia profilu przedsięwzięć artystycznych, które coraz częściej wypierają tradycyjną formę śpiewu chóralnego i prezentowane są odbiorcom w postaci widowisk i przedstawień teatralnych bogato oprawianych muzycznie. Ponadto repertuar uległ rozszerzeniu z muzyki klasycznej i liturgicznej o brzmienie lekkie i współczesne z często podejmowanymi wątkami krotochwilnymi i żartu w sztuce. Pojawiły się także elementy folkloru. Zespół Artystyczny ambitnie realizuje także wybrane fragmenty dzieł – dramatów polskich i obcych poetów i dramaturgów. Wszystko to spowodowało, że nazwa chór jako forma wiodąca działalnością artystycznej Górnośląskiej WSP nie obejmowała już pełnego spektrum podejmowanych projektów w zakresie sztuki.

Rok 2013 odkrywa nam zatem nową kartę artystyczną Górnośląskiej WSP pod nazwą Zespół Artystyczny Tota Anima, który w swoim składzie skupia sztukę trzech podmiotów artystycznych o nazwach:

 • Zespół Wokalny Tota Anima, pod kierownictwem dra hab. Wacława Golonki

 • Formacja Taneczna Tota Anima, pod kierownictwem Wioletty Kowalczyk

 • Grupa Teatralna Tota Anima, pod kierownictwem doc. dr Doroty Luber i mgr Katarzyny Skulskiej

Wymienione wyżej podmioty artystyczne wchodzące w skład Zespołu Artystycznego Tota Anima funkcjonują pod wspólną dyrekcją artystyczną dra hab. Wacława Golonki, który jednocześnie pełni funkcję Dyrektora Artystycznego Górnośląskiej WSP.

Konferansjerami Zespołu Artystycznego są nadal: mgr Marzena Maria Dolniak i Marcin Kapral, a M. Dolniak pełni także zadania związane z impresariatem.

Aktualnie Zespół pracuje nad dwoma projektami artystycznymi:

 1. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie – na motywach dramatu Dziady Adama Mickiewicza z udziałem Bernarda Krawczyka, w reżyserii Doroty Luber i Katarzyny Skulskiej i pod dyrekcją artystyczną Wacława Golonki. Premiera dnia 20 marca 2013 roku a Miejskim Ośrodku Kultury w Mysłowicach.

 2. Między Mysłowicami, a Niebem – montaż słowno-muzyczny poświęcony Kardynałowi Augustowi Hlondowi z okazji obchodów Roku Hlondowskiego w Mysłowicach. Reżyseria - Dorota Luber i Katarzyna Skulska, dyrekcja artystyczna - Wacław Golonka. Premiera planowana jest na przełomie października i listopada 2013 roku.

 

Działalność Zespołu Artystycznego Tota Anima Górnośląskiej WSP prowadzona jest w oparciu o satysfakcjonującą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Mysłowicach.

Aby rozwinąć podmenu, najedź myszką na znak plusa.

SZYBKI KONTAKT Pokaż / Ukryj

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice tel: (32) 77 23 700

+ dodaj
wyczyść/opróżnij notatnik Wyczyść notatnik wydrukuj Drukuj wydrukuj Zamknij